ROZDZIAŁ VI - Majątek i fundusze Klubu 

§ 44

  1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
  2. Na fundusze Klubu składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. dotacje,
  3. darowizny, zapisy, spadki,
  4. dochody z majątku Klubu,
  5. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

      3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej

§ 45

  1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
  2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych upoważniony jest indywidualnie każdy z członków Zarządu.
  
ADRES:
Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz"
01-652 Warszawa, ul. Potocka 1

KONTO BANKOWE: 10 2490 0005 0000 4530 6043 6334
NIP 525-21-91-261, Regon 016676624
KONTAKT Admin cms DOKUMENTY NetworkBooks Copyright (c) 2000-2017 berk