ROZDZIAŁ VII - Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu 

§ 46

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów.

§ 47

  1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podjętej większością 2/3 głosów.
  2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
  3. Likwidator po zakończeniu prac sporządza sprawozdanie i występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.
  
ADRES:
Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz"
01-652 Warszawa, ul. Potocka 1

KONTO BANKOWE: 10 2490 0005 0000 4530 6043 6334
NIP 525-21-91-261, Regon 016676624
KONTAKT Admin cms DOKUMENTY NetworkBooks Copyright (c) 2000-2017 berk