Rozdział 2

ROZDZIAŁ II - Cel i środki działania 

 

§ 7

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:

 1. organizowanie szkolenia sportowego w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną Urzędu m.st. Warszawy, współpracujących z Klubem szkół, Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Żoliborz i innych partnerów,
 2. planowanie szkolenia sportowego z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i poziomu sprawności uczestników, w sposób umożliwiający osiągnięcie mistrzostwa sportowego
  w wieku dojrzałym,
 3. prowadzenie szkolenia sportowego z dbałością o wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu w celu ujawnienia uzdolnień sportowych, podnoszenia poziomu sprawności fizycznej członków Klubu oraz przygotowania ich do sportowej rywalizacji,
 4. zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, organizacja różnorodnych form współzawodnictwa, imprez i zawodów,
 5. angażowanie członków Klubu do uprawiania różnorodnych form aktywności ruchowej,
 6. kształtowanie systemu wartości, pożądanych postaw i cech charakteru, poprzez systematyczny udział w zajęciach sportowych,
 7. przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport,
 8. dbałość o zdrowie członków Klubu i o higienę osobistą,
 9. edukacja członków Klubu, przekazywanie wiedzy o świecie, człowieku, historii, tradycjach, kulturze i środowisku, zasadach udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia,
 10. popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.

 

§ 8

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi, związkami sportowymi, administratorami obiektów sportowych, zwłaszcza Ośrodkiem Sportu i Rekreacji miasta stołecznego Warszawy dla Dzielnicy „Żoliborz”.

§ 9

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. planowanie, organizację i prowadzenie zajęć sportowych,
 2. zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej i opieki,
 3. monitorowanie stanu zdrowia, umożliwienie odnowy i regeneracji po wysiłku i pomoc w odzyskaniu zdrowia po przebytych urazach związanych z uprawianiem sportu,
 4. udział i organizację imprez, zawodów, obozów i innych form aktywności służących rozwojowi sprawności, współzawodnictwu, aktywnemu wypoczynkowi członków klubu,
 5. organizowanie kursów i innych przedsięwzięć służących edukacji, uzyskiwaniu uprawnień i  podnoszeniu kwalifikacji członków Klubu,
 6. wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,
 7. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
 8. współpracę z organami administracji publicznej,
 9. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu,
 10. popularyzowanie i informowanie o swojej działalności i sukcesach członków Klubu.

§ 10

Cele Klubu są realizowane poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 11

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników