Rozdział 4

ROZDZIAŁ IV - Władze Klubu 

 

§ 26

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków Klubu,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 27

 1. Kadencja władz wybieralnych trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.
 3. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz stowarzyszenia podejmowane są
  w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące spraw personalnych, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.

§ 28

Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być:

 1. zwyczajne,
 2. nadzwyczajne.

§ 29

 1. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
 2. Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

§ 30

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek komisji rewizyjnej,
  3. na wniosek 1/2 ogółu członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu
  30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 31

Organ zwołujący Walne Zebranie Członków Klubu zawiadamia członków o terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem listowanie lub poprzez zamieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej Klubu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres email.

§ 32

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu w szczególności należy:

 1.  uchwalanie kierunków działalności Klubu,
 2.  wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3.  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz,
 4.  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5.  podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
 6.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7.  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 8.  podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu
  i Komisji Rewizyjnej.

§ 33

 1. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 34

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, V-ce Prezesa i Sekretarza. Zarząd Konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, po jego wyborze.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

 

§ 35

Do zadań Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
 2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 4. uchwalanie planów finansowych i preliminarzy budżetowych,
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. określanie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczania,
 7. uchwalanie programu sportowej i organizacyjnej działalności Klubu i regulaminów,
 8. powoływanie, rozwiązywanie sekcji i komisji problemowych o charakterze doradczym, uchwalanie regulaminów ich działania,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 10. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 11. rozstrzyganie sporów w Klubie.

§ 36

 1. Członek Zarządu Klubu może być odwołany ze składu Zarządu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 2/3 głosów.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.

§ 37

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 3. Komisja na pierwszym po jej wyborze posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
 5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
 2. przedstawianie Zarządowi zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
  w działalności, określenie terminów i sposobów ich usunięcia,
 3. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu oraz wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. przedstawianie wniosków, postulatów lub zastrzeżeń do działalności Zarządu, jego uchwał, postanowień i przedsięwzięć jeśli powodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu
  z obowiązków, działalności niezgodnej z prawem lub nie zwoływania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków w trybie i terminach określonych przez statut.

§ 39

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z jej składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu zwykłą większością głosów.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.
 4. Przewodniczący lub Sekretarz Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§ 40

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, pozostałym członkom organu, którego skład uległ uszczupleniu przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 członków władz pochodzących z wyboru.

§ 41

Dla obsługi administracyjnej oraz realizacji zadań statutowych Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.