Rozdział 3

ROZDZIAŁ III - Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 12

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§ 13

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:

a/ zwyczajnych,

b/ uczestników,

c/ wspierających,

d/ honorowych.

 1. Członków zwyczajnych, uczestników i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 14

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku 16 do 18 lat.
 3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami uczestnikami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
 2. uczestnictwa w szkoleniu, współzawodnictwie, obozach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Klub w ramach jego statutowej działalności,
 3. korzystania z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
 4. zgłaszania opinii, postulatów, wniosków wobec Zarządu,
 5. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Klubu uchwał Zarządu.

§ 16

Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych w § 15 pkt. 1 – członkowie uczestnicy mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem doradczym.

§ 17

Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy zobowiązani są do:

 1. aktywnego uczestniczenia w działalności Klubu i realizacji celów statutowych,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Klubu,
 3. dbania o dobre imię i wizerunek klubu i przyczyniania się do jego rozwoju,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 18

Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego.

§ 19

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. uczestnictwa bezpośrednio lub - w przypadku osób prawych przez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Członków Klubu,
 2. zgłaszania wniosków i propozycji do władz Klubu dotyczących jego statutowej działalności.

§ 20

Członkowie wspierający są obowiązani do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
 2. regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych świadczeń i opłacania składek członkowskich,
 3. dbania o dobre imię i wizerunek klubu i przyczyniania się do jego rozwoju.

§ 21

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla Klubu.

§ 22

 1. Członkowie honorowi mają uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem określonych w § 15 pkt 1 statutu i uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem doradczym.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 23

Członkowie honorowi są zobowiązani do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
 2. dbania o dobre imię i wizerunek Klubu.

§ 24

Pozbawienie członkostwa może nastąpić na skutek:

 1. złożenia Zarządowi Klubu dobrowolnej rezygnacji z członkowstwa na piśmie,
 2. na podstawie uchwały Zarządu o wykluczeniu z listy członków w przypadku:
  1. naruszenia przez członka statutu w sposób zawiniony,
  2. nie przestrzegania przez członka regulaminów i uchwał władz Klubu,
  3. działania na szkodę Klubu,
  4. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
  5. zalegania w płatności składek przez okres 6 miesięcy i nie spełnienia tego obowiązku mimo wcześniejszego wezwania na piśmie,
  6. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  7. rozwiązania się Klubu.

§ 25

 1. W przypadkach określonych w §24 pkt 2 lit. a-e statutu Zarząd jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu na piśmie doręczając mu jednocześnie stosowną uchwałę, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Klubu.
 2. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków Klubu.
 3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z członkostwa Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni licząc od daty doręczenia uchwały.
 4. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.