Rozdział 5

ROZDZIAŁ V - Wyróżnienia i kary 

 

§ 42

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 43

 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
  1. Upomnienia,
  2. Nagany,
  3. Zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
  4. Wykluczenia z listy członków z Klubu zgodnie z § 24 pkt 2 statutu.
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały o nałożeniu kary. Skuteczne złożenie odwołania wstrzymuje wykonalność uchwały.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.